Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens.
In het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij een privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring geldt als je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten en producten. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers en klanten. Lees deze goed door en laat het ons weten als je vragen hebt via info@massopcoaching.nl


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Massop Coaching
Simone Massop
Van der Burchstraat 18
2064 WJ Spaarndam
info@massopcoaching.nl


Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens, zodat wij onze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject (bijvoorbeeld jouw werkgever).

Om het contact en de voortgang van jouw coachtraject zo doelmatig mogelijk te maken en te volgen leggen wij de volgende gegevens vast in jouw dossier:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens werkgever
 • Werkervaring
 • Gezondheidsgegevens zoals jij deze aanlevert
 • Religie
 • Gezinssamenstelling
 • Nadere achtergrondinformatie t.b.v. het coachtraject, zoals jij deze aanlevert
 • Pasfoto
 • Competenties en interessegebieden
 • Werkaantekeningen/ Gespreksverslagen/ Inhoud van communicatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens die je via mijn website achterlaat, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres

Ook wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis strategiesessie, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

E-mailadres, Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Land, Telefoonnummer, Emailadres, Opmerkingen en in voorkomende gevallen: Bedrijfsnaam


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Collegiaal overleg/ intervisie (anoniem)
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie;
 • Aanvraag Erkenningen en kwaliteitskeurmerken (anoniem)

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Wanneer je een coachtraject bij ons volgt geef je ons nadrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens, waaronder de gezondheidsgegevens die jij vrijelijk met ons deelt, te verwerken.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van onze diensten;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen;

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder, virtuele assistent of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject en de bedrijfsvoering van Massop Coaching. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Jouw gegevens worden niet aan anderen verstrekt voor commerciële doeleinden of goede doelen. Massop Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massop Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afloop van een coachtraject zullen de gegevens nog 2 jaar bewaard blijven zodat een eventuele follow-up van jouw traject efficiënt kan plaatsvinden. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens verwijderd worden.  


Hoe worden jouw gegevens beveiligd
Massop Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simone@massopcoaching.nl.

In het geval van een datalek zijn wij verplicht melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt je daarover ingelicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massop Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken Google Analytics om de statistiekgegevens weer te geven rondom bezoekersgedrag met als doelstelling om onze (online) dienstverlening te verbeteren. Wij zien dan hoe vaak en wanneer de website wordt bezocht, welke pagina’s het meest bekeken worden etc. maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massop Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simone@massopcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw gegevens op www.massopcoaching.nl
Jouw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven, blogs en tips/adviezen. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van een gratis strategiesessie. Je hebt ons hiervoor toestemming gegeven. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Aankopen via www.massopcoaching.nl
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling op de website van Massop Coaching word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Massop coaching niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

Voor – en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon

Adres, postcode, woonplaats en het emailadres.
Dit emailadres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail.

IP-adres
Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.


Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 januari 2022.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok