Voorwaarden
Massop Coaching maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van de NOBCO (Nederlandse Orde Beroepscoaches).
In het bijzonder voor deze dienst:

Aansprakelijkheid
Massop Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.
Ben je niet tevreden over de door ons geleverde dienst, dan doen wij natuurlijk ons uiterste best om er samen met jou uit te komen.

Intellectueel eigendom
Alle verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.